Frysk Wurdboek - Fries Woordenboek

Word versie (.DOCX) PDF versie (.PDF) OpenOffice versie (.ODT)

Frysk Wurdboek

Frysk «» Nederlânsk

TEFFENS IDIOOMSAMLING

A.D. 2013 gearstald en digitalisearre troch

R.M.J. Plum

Foaropwurd

Sa’n fjirtjin jier lyn ûntduts ik by neifraach der wie gjin twatalich-digitaal Frysk-Nederlânsk wurdboek beskikber yn Fryslân! Om’t ik it Frysk sa’n bysûnder moaie, sjongsume taal fûn en it Frysk hurd minder waard wat de korrekte sprektaal en stavering oanbelange, fûn ik dy driigjende teloargong tige by tige spitich. Boppedat naam doedestiids de kompjûtertechnology progressyf ta en waard it kompjûtergebrûk tige algemien! Dêrfandinne dit twatalige digitale wurdboek. It is ornearre foar eltsenien dy’t it Frysk brûkt, foar de âlder- en jongerein, foar de Fries én de frysksinnige Nederlanner. Sawol wat it Frysk as it Nederlânsk oanbelanget is de nijste stavering brûkt.

Boarnefernijing:

Ofsjoen fan in folslein nije opset, haw ik my û.o. basearre op it ” HANWURDBOEK FAN E FRYSKE TAAL”, gearstald troch J.W. Zantema, 7e printinge oktober 1992 , útjûn troch de Fryske Akademy. Foar de juridyske terminology haw ik my basearre op it Juridysk Wurdboek fan Pieter Duijff. Wat de spraakkeunst en ûnregelmjittige tiidwurden oangiet haw ik gebrûk makke fan ” TIIDWURDEN ”, gearstald troch Dick Eisma. Fierders haw ik de ” NIJE LIST FAN FRJEMDE WURDEN ”, gearstald troch Beart Oosterhaven, deryn ferwurke, mar dan wol sa folle mooglik mei de Nederlânske betsjutting derby! ”Friese wijsheden”, sammele troch Theo Dijkstra. ”Dat kin de brune net lûke”, ”It is mei sizzen net te dwaan” , ”In lyk man is in ryk man”, ”Sa hat it sitten...” troch Dick Eisma. FRYSKE FIERLJEPWURDLIST troch Jelle Roorda. Van Dale Groot electronisch woordenboek van hedendaags Nederlands. Fiif wetterkaartsjes fan de kartograaf Arjen Versloot. Foar de ôfwikseling haw ik aforismen fan Gys Miedema brûkt.

Mei it fleane as diggelfjoer!

Droegeham, 13-06-2013, R.M.J. Plum
Mogelijkheden:

1. Het vinden van de Friese en Nederlandse al dan niet samengestelde woorden.
2. Weergave van de sterke en onregelmatige Friese werkwoorden en hun vervoegingen.
3. Het snel vinden van rijmwoorden.
4. Het vinden van synoniemen.
5. Het juiste toepassen van het Friese idioom.
GEBRUIKSAANWIJZING

»Ga eerst naar "afdrukweergave" rechtsonder boven de taakbalk (eerste v/d 5 vierkantjes) en druk na het aanklikken hiervan de Ctrl-End-TOETSEN tegelijk in om de "herpaginering" sneller te laten werken! (Wacht hiermee wel tot de paginastand minstens 30 is!). Deze 'afdrukweergave' dient ook ingeschakeld te zijn om zowel de 'rijtjes' van de onregelmatige werkwoorden (Deze staan helemaal bovenaan. Dus eerst "ctrl-home" én dan het werkwoord zonder spatie of koppeltekens!) naast elkaar te kunnen zien staan alsook om de waterkaartjes en de fonetische tekens (De fonetische tekens staan helemaal onderaan. Dus: ctrl-end) te kunnen zien. Ga na gebruik hiervan terug naar de 'concept-stand' ofwel de normale weergave (eerste vierkantje van rechts). Het hoeft niet, maar het scrolt sneller!

Het vijfde vierkantje, rechtsonder op de taakbalk, geeft de "normale weergave" (concept) weer.

186 % inzoomen geeft de beste beeldweergave voor een 17 "-skerm. ( uiterst rechtsonder boven de taakbalk)

Na het intikken in het zoekvenster (CTRL-F) van een spatie + het op te zoeken woord + 1 of 2 koppeltekens, afhankelijk van het al dan niet samengestelde woord, verschijnt het Friese of Nederlandse woord na “ENTER” of "volgende".

Niet-samengestelde woorden, én alle vreemde woorden ofwel leenwoorden hebben een spatie vóór het woord + 2 koppeltekens er achter.

Samengestelde woorden hebben een spatie vóór het woord + 1 koppelteken erachter.

Synoniemen ⇨ hebben altijd een spatie vóór + 1 koppelteken achter het woord! (dus eventueel 1 koppelteken weghalen!)

Werkwoord onregelmatig? ⇨ CTRL-HOME. Daarna via het zoekvenster het werkwoord zonder spatie en zonder koppeltekens typen! Zet dan wel eerst de kolomstand ofwel de afdrukweergave aan! (het eerste vierkantje net boven de taakbalk)

Er is veelal kleur gebruikt om het geheel zo duidelijk mogelijk te maken.

» Voor andere informatie met "Ctrl-G" zoeken naar één v/d volgende woordboekonderdelen:

Diakritische tekens of Diakrytyske tekens (b.v. CTRL-F diakrytyske tekens of...)

Hurdtaasten- of Sneltoetsen

Kolommen

Gemeentenammen- en har Gemeentehûsplakken

Plaknammen

Syntaksis - of Spraakkeunst,

List wetten - Lijst wetten

Ministearjes - Ministeries-

List wetten - Lijst wetten

List ferdraggen - Lijst verdragen

Wetterkaartsjes - Wetternammen

Taalskiednis - Geschiedenis van de taal

Skiednis - Geschiedenis

terug